Berikut merupakan Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web Smartbiz Frozen Mart:

Syarat Pengaksesan

Akses kepada bahan-bahan dalam laman web ini, yang disediakan oleh Smartbiz Frozen Mart, mengiktiraf dan menerima pernyataan berikut dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan. Maklumat dan pendapat yang terkandung dalam laman web ini bukan merupakan satu tuntutan. Informasi dan bahan, termasuk syarat dalam laman web ini, boleh diubah, dipadam, atau digantikan dari masa ke masa mengikut budi bicara Smartbiz Frozen Mart.

Kami tidak dapat menjamin akses laman web ini tanpa gangguan, tepat waktu, selamat, bebas dari kesalahan atau bebas dari virus komputer atau kod berbahaya lain. Smartbiz Frozen Mart tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana pihak atas sebarang kerugian, kerosakan (langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti, perbelanjaan, tuntutan atau tuntutan akibat daripada sebarang kelewatan, ketidaktepatan, atau kesilapan dalam penghantaran maklumat.

Ketepatan Maklumat

Laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesalahan tipografi yang tidak disengajakan. Kesilapan ini akan diperbaiki mengikut budi bicara Smartbiz Frozen Mart apabila ditemui. Maklumat dalam laman web ini dikemaskini secara berkala, tetapi ketidaktepatan mungkin tetap ada atau muncul apabila perubahan berlaku antara waktu pemaskinian. Smartbiz Frozen Mart tidak mempunyai kewajipan atau tanggungjawab terhadap kandungan tersebut.

Hak Cipta

Hak cipta dalam penerbitan ini dimiliki oleh Smartbiz Intan Niaga Trading Sdn Bhd.

Perlindungan Data

Laman web ini ditujukan untuk pengguna dari Malaysia. Dasar Perlindungan Data Peribadi dan Dasar Privasi yang terdapat dalam laman web ini adalah sebahagian dari terma dan syarat ini. Sekiranya anda memberi kami maklumat peribadi, maklumat tersebut akan disimpan dan digunakan mengikut Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi yang berlaku di Malaysia dan/atau Dasar Perlindungan Data Peribadi dan Privasi.

Dengan menyerahkan maklumat atau data peribadi melalui laman web ini, anda memberi kebenaran kepada Smartbiz Frozen Mart, Smartbiz Intan Niaga Trading Sdn Bhd dan/atau mana-mana entiti penerima (secara kolektif disebut sebagai “penerima”) untuk mengakses, menyimpan, menggunakan dan/atau mendedahkan maklumat tersebut sebagaimana yang dianggap sesuai oleh penerima untuk tujuan seperti pembangunan perkhidmatan pelanggan, kajian, analisis pasaran, dan/atau pembangunan produk.

Penafian Waranti

Perkhidmatan, kandungan dan maklumat dalam laman web ini disediakan “sebagaimana adanya”. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Smartbiz Frozen Mart menafikan semua waranti, sama ada tersurat, tersirat, statutori atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehjualan, tidak melanggar hak pihak ketiga, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Smartbiz Frozen Mart tidak memberi jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan, kesempurnaan, keselamatan atau ketepatan waktu perkhidmatan, kandungan atau maklumat yang disediakan dalam atau melalui laman web Smartbiz Frozen Mart. Maklumat yang diperolehi melalui laman web ini tidak akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak secara jelas dinyatakan oleh Smartbiz Frozen Mart dalam terma dan syarat ini.

Had Liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Smartbiz Frozen Mart tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian sampingan, tidak langsung, khas, punitif atau berbangkit, kehilangan keuntungan atau kerugian akibat kehilangan data atau gangguan perniagaan yang berlaku dari penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web, perkhidmatan, kandungan atau maklumat, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort (termasuk kelalaian), atau teori undang-undang lain, dan sama ada atau tidak Smartbiz Frozen Mart telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

Anda setuju untuk membebaskan Smartbiz Frozen Mart dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran guaman yang dikenakan oleh pihak ketiga akibat penggunaan laman web ini oleh anda, atau pelanggaran mana-mana terma dan syarat ini.

Semua harga untuk produk promosi dan bukan promosi yang ditunjukkan dalam laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Pelbagai

  1. Tajuk dan sub-tajuk dalam terma dan syarat ini hanya untuk kemudahan rujukan dan tidak harus dianggap dalam tafsiran dan pembinaan mana-mana peruntukan yang terkandung di sini.
  2. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Smartbiz Frozen Mart untuk melaksanakan sebarang hak atau remedi di bawah terma dan syarat ini akan dianggap sebagai penolakan hak tersebut, dan tiada pelaksanaan sebahagian atau keseluruhan hak atau remedi itu akan menghalang Smartbiz Frozen Mart dari melaksanakan hak atau remedi tersebut atau mana-mana hak atau remedi lain di masa hadapan.
  3. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan dalam terma dan syarat ini ditemui melanggar undang-undang, tidak sah, dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut atau sebahagian daripada peruntukan tersebut akan dianggap tidak berkesan setakat mana ia melanggar undang-undang, tidak sah, dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan, tanpa mempengaruhi keberkesanan atau kekuatan peruntukan lain dalam terma dan syarat ini.
  4. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, dan anda dan Smartbiz Frozen Mart dengan ini bersetuju untuk menyerahkan sebarang pertikaian kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia.

Comments are closed.